Avanoğlu Tepesi Tümülüsü

Avanoğlu Tepesi Tümülüsü

Gömürgen Kasabası ile Ganı Şeyh Köyü arasında İlçeye 8km. mesafede yer almaktadır. 15 m. çapında 7-8 m. yüksekliğinde ki tümülüse doruk noktasına yakın batı kısımdan 4 m. derinliğinde 2 m. apında tünel açılarak mezar odasından içeriye girilmiştir. Mezar tabanının sal taşları da tahrip edilmiştir. Mezar doğu-batı yönünde uzanmakta olup, asıl mezar odası ve ön oda olmak üzere iki bölümden  oluşmaktadır. Tabandan tavana doğru daralan yapıya sahip olup 3.60 cm. uzunluğunda 1.20 cm. genişliğindedir.

 

Uğurlu Kale ve Nekropol Alanı

Uğurlu Kale ve Nekropol Alanı

Uğurlu mahallesinde yer alan kale, kasaba merkezinin yaklaşık 2 km. doğusunda bulunmaktadır. Savunma amaçlı olarak kayalık bir tepe üzerinde inşa edilen ve içersinde ana kaya oyularak oluşturulan büyük bir sarnıç da bulunan kalenin çapı yaklaşık 125 m. olup yüzeyde; Frig, Hellenistik, Roma, Bizans dönemi seramik parçaları görülmektedir. Kalenin yaklaşık 75 km. kuzeydoğusunda tarım arazisi üzerinde yer alan yaklaşık 25 m. çapındaki kayalık tepede yer yer bulunan basit kaya mezarları, kaçak kazılar sonucu açığa çıkartılmıştır.

 

Okul Binası

Okul Binası

Bodrum+1 kat olan yapı uzunlamasına gelişen I şeklinde kanatlı bir plana sahiptir. Birkaç taş basamakla çıkılan ve ahşap direklerle taşınan sundurma, üçgen alınlıklıdır. Arka cepheye bakan mekanlar ile yapının sağ ve sol kanadında yeralan mekanlar bu koridora açılır. Ön, arka ve yan cephelerdeki pencereler geniş kemerlidir. Yapının köşeleri kesme taşla güçlendirilmiştir. Kırma çatısı saç kaplamadır.

Mescit

1955 tarihli yapı; kare planlı, avlusuz ve minaresizdir. Yapının arka ve yan cepheleri çamurla sıvalıdır. Giriş taş kemerli olup kadın mahfili ahşap bezemelidir. Mescidin ahşap tavanını iki büyük ahşap  kolon taşır, kırma çatısı marsilya kiremitlidir. 1990 tarihinde onarım görmüştür.

Merkez Camii

Merkez Camii

Dikdörtgen planlı camii, mihraba dik iki sıra ahşap sütun dizisiyle üç bölüme ayrılmıştır. Ahşap direkli caminin üst örtüsü kırma çatıdır. Mihrap ve minber orijinal olmayıp sonradan seramikle kaplanmıştır. Camide mihrap yönünde iki, doğu ve batıda iki olmak üzere toplam dört mazgal pencere bulunmaktadır. Caminin kuzey yönünün üst katında kadınlar mahfili yer alır. Güney doğu köşede 1996 yapım tarihli bir minare bulunmaktadır.

Tabal Harebeleri

 TABAL HARABELERİ Arkeoloji dünyası Kululu’yu ilk defa; 1940 yılı haziran ayında zamanın Bünyan Kaymakamı Kazım Atakul’un bir teftiş seyahatı esnasında Akkışla bucağına bağlı Alevkışla köyünde Hacı Hüseyin oğlu Hacı’nın evinde hiyeroglifli anıtı (Hiyeroglifli mezar stellerinden ilk bulunana Kululu I, sonraki bulunanlara da sırası ile Kululu II, Kululu III adı verilmiştir) görmesi ve eseri müzeye yollaması ile tanımıştır. Kululu, Kayseri Sivas şosesi üzerinde, Kayseri’nin 78 km kuzey doğusunda yer alan dağlık bir bölgedir. Kululu köyü göçebe yörükler tarafından geç dönemde kurulmuştur. Kululu’yu çeviren dağlardan (Göktepe, Köyüstütepe, Gavurtepe) en yükseğini köye güneybatıdan hakim olan 1527 m. yüksekliğindeki Kaletepe denilen kayalık dağ temsil etmektedir. Kaletepe yumurta biçimli olup, yaklaşık 100 m. uzunluğunda, 25 m genişliğinde olup, güneyden kuzeye doğru hafifçe alçalmaktadır.

Tabal harabeleri bu sitadelin üzerinde anakayaya kurulmuştur. Sitadelin güney ucunda M. S. 2. yüzyıla tarihlenen tümülüs yer almaktadır. Kululu Karatepe, Sitadelin’de 1967 yılında Prof. Tahsin Özgüç arafından kazı ve yüzey araştırmaları yapılmıştır. Bilimsel çalışmalar sonucunda yerleşkenin en erken Geç Hitit medeniyetine ait olduğu, sonrasında Hellenistik ve Roma dönemlerinde de yoğun iskan gördüğü anlaşılmıştır. Geç Hitit dönemine ait yapı kalıntılarının büyük ölçüde sonraki dönemlerde tahrip edilmiş olduğu görülmüştür.